Hướng dẫn sử dụng biểu đồ tăng trưởng trẻ em

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG TRẺ EM

Nội dung bài giảng

Mục tiêu của bài học

Tổng quan

Hoạt động theo dõi quá trình phát triển thể lực của trẻ là gì?

Tại sao lại phải tiến hành chương trình theo dõi sự phát triển của trẻ?

Biểu đồ tăng trưởng là gì?

Ai sử dụng BĐTT?

Mô tả Biểu đồ tăng trưởng

Các loại Biểu đồ tăng trưởng

Mô tả biểu đồ tăng trưởng (WHO - 2006) - Hai mặt của biểu đồ:

Mô tả biểu đồ tăng trưởng (WHO - 2006) - Các Trục trong biểu đồ

Mô tả biểu đồ tăng trưởng (WHO - 2006) - Các đường tăng trưởng của quần thể tham khảo

Các bước ghi chép/sử dụng Biểu đồ tăng trưởng

Điền đầy đủ các thông tin vào Biểu đồ tăng trưởng (BĐTT)

Lập lịch tháng tuổi

20

Ghi tháng sinh của trẻ vào ô trắng đầu tiên của trục tháng tuổi, năm sinh ghi ngay phía dưới của trục.

Ghi đầy đủ thông tin của trẻ vào Biểu đồ tăng trưởng

Cách ghi chép trục tháng tuổi và ô thông tin của trẻ

Chấm và vẽ Biểu đồ tăng trưởng

Chấm BĐTT cân nặng theo tuổi

Cách xác định điểm chấm và nối các điểm chấm trên Biểu đồ TT

Cách “đọc” các thông tin trên Biểu đồ tăng trưởng

29

Ý nghĩa của vị trí các điểm chấm trên BĐTT

Các khu vực màu trên BĐTT và ý nghĩa

Vẽ biểu đồ (Nối các điểm chấm)

Nhận định xu thế của đường tăng trưởng

Tư vấn cho Bà mẹ cách chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sau khi cân/đo và chấm BĐTT

Nuôi dưỡng hợp lý, nâng cao Tầm vóc và Trí tuệ cho trẻ em Việt Nam !